Danh sách trao quà tại các xã Thanh Tùng và Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An

Thứ ba - 08/11/2016 15:02
Như NguoiViet.de đã đưa tin, hôm qua 07.11, đoàn cứu trợ của kiều bào Đức đã trao quà cho đồng bào bị nạn ở các xã Thanh Tùng và Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Sau đây là danh sách cụ thể.
Đoàn cứu trợ của kiều bào Đức đã trao quà cho đồng bào bị nạn ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
Đoàn cứu trợ của kiều bào Đức đã trao quà cho đồng bào bị nạn ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
 

Xã Thanh Tùng có 75 hộ gia đình được nhận quà cứu trợ. Mỗi phần quà là 1 triệu VNĐ.
 
 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THANH TÙNG                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***
Thanh Tùng, ngày 01 tháng 11 năm 2016.
 
DANH SÁCH
Đề nghị hỗ trợ thiệt hại trong mùa mưa lũ 2016
 
TT Họ và tên Năm sinh Xóm Hoàn cảnh Ghi chú
 1.  
Lê Văn Bá 1930 Thuần Trung Hộ nghèo  
 1.  
Nguyễn Thị Huyền 1934 Thuần Trung Rủi ro  
 1.  
Nguyễn Thị Hồng 1950 Thuần Trung Tàn tật  
 1.  
Nguyễn Thị Luyên 1949 Thuần Trung Cô dơn  
 1.  
Nguyễn Thị Hựu 1931 Thuần Trung Hộ nghèo  
 1.  
Nguyễn Thị Tác 1931 Thuần Trung Khó khăn  
 1.  
Nguyễn Thị Nhung 1969 Thuần Trung Tàn Tật  
 1.  
Võ Thị Chắt 1927 Thuần Trung Cô đơn  
 1.  
Nguyễn Thị Tỵ 1947 Thuần Trung Hộ nghèo  
 1.  
Phan Văn Lâm 1962 Yên Thành Hộ nghèo  
 1.  
Phạm Thị Hà 1968 Yên Thành Hộ nghèo  
 1.  
Phan Thị Phượng 1975 Yên Thành Cận nghèo  
 1.  
Phạm Văn Việt 1963 Yên Thành Cận nghèo  
 1.  
Lê Văn Thắng 1955 Yên Thành Cận nghèo  
 1.  
Đậu Đình Đoài 1949 Yên Thành Cao tuổi  
 1.  
Lê Thị Tùng 1964 Yên Thành Cận nghèo  
 1.  
Nguyễn Cảnh Được 1977 Yên Thành Hộ nghèo  
 1.  
Dương Văn Tính 1974 Yên Thành Tàn tật  
 1.  
Đậu Đình Quang 1946 Tùng Tân Tàn tật  
 1.  
Phạm Thị Soa 1939 Tùng Tân Tàn tật  
 1.  
Lê Thị Phương 1942 Tùng Tân Tàn Tật  
 1.  
Nguyễn Thị Huệ 1934 Tùng Tân Cô dơn  
 1.  
Nguyễn Lâm Tưởn 1937 Tùng Tân Bệnh hiểm nghèo  
 1.  
Nguyễn Thị Hà 1957 Tùng Tân Hộ nghèo  
 1.  
Đậu Thị Khả 1943 Tùng Tân Bại liệt  
 1.  
Lê Văn Thông 1978 Phượng Lộc Thiệt hại tài sản  
 1.  
Nguyễn Văn Lộc 1947 Phượng Lộc Bệnh hiểm nghèo  
 1.  
Nguyễn Văn Đồng 1932 Phượng Lộc Đau ốm lâu dài  
 1.  
Nguyễn Trọng Đồng 1954 Phượng Lộc Bị ngập ao cá  
 1.  
Nguyễn Văn Sơn 1952 Phượng Lộc Lúa bị ngập  
 1.  
Nguyễn Văn Tuấn 1975 Phượng Lộc Ngập ao cá  
 1.  
Hoàng Văn Điểm 1954 Tân Phượng Hộ nghèo  
 1.  
Trần Văn Tửu 1941 Tân Phượng Hộ nghèo  
 1.  
Đậu Đình Nuôi 1955 Tân Phượng Hộ nghèo  
 1.  
Trần Thanh Sơn 1957 Tân Phượng Tàn tật  
 1.  
Trần Văn Loan 1941 Tân Phượng GĐ chính sách  
 1.  
Nguyễn Thị Hạnh 1957 Tân Phượng Hộ nghèo  
 1.  
Hoàng Thị Bơ 1942 Tân Phượng Hộ nghèo  
 1.  
Nguyễn Văn Trình 1969 Trường Long Rủi ro  
 1.  
Trần Văn Long 1970 Trường Long Tàn tật  
 1.  
Hà THị Ngọ 1954 Trường Long Rủi ro  
 1.  
Nguyễn Đức Thắng 1960 Trường Long Rủi ro  
 1.  
Hà Thị Hồng 1947 Trường Long Tàn tật  
 1.  
Phan Thị Chất 1935 Trường Long Tàn tật  
 1.  
Phan Văn Ngọ (tý) 1950 Phượng Hoàng Thiệt hại hoa màu  
 1.  
Nguyễn Văn Hiệp 1970 Phượng Hoàng Thiệt hại tài sản  
 1.  
Nguyễn Văn Hào 1965 Phượng Hoàng Hộ nghèo  
 1.  
Nguyễn Văn Tình 1976 Phượng Hoàng Hộ nghèo  
 1.  
Phan Văn Hải 1978 Phượng Hoàng Hộ nghèo  
 1.  
Lê Văn Kiểu 1945 Phượng Hoàng Già yếu  
 1.  
Võ Thị San 1921 Minh Sơn Già yếu  
 1.  
Phạm Thị Tình 1930 Minh Sơn Khó khăn  
 1.  
Nguyễn Tiến Tý 1944 Minh Sơn Bệnh tật  
 1.  
Phan Văn Hùng 1968 Minh Sơn Hộ nghèo  
 1.  
Nguyễn Lâm Nhã 1932 Minh Sơn Bệnh tật  
 1.  
Trần Văn Hoàng 1970 Minh Sơn Tàn tật  
 1.  
Nguyễn Thị Phương 1968 Minh Đường Tàn tật  
 1.  
Hoàng Thị Việt 1970 Minh Đường Tàn tật  
 1.  
Nguyễn Thị Thanh 1931 Minh Đường Hộ nghèo  
 1.  
Trần Thị Oanh 1979 Minh Đường Hộ nghèo  
 1.  
Phan Văn Thông 1931 Minh Đường ốm đau già cả  
 1.  
Nguyễn Thị Vinh 1922 Minh Đường Tàn tật  
 1.  
Phan Thị Thường 1926 Cồn Sông Già yếu  
 1.  
Nguyễn Thị Quý 1924 Cồn Sông Cô đơn  
 1.  
Nguyễn Thị Phấn 1930 Cồn Sông Già yếu  
 1.  
Lê Thị Thanh 1949 Cồn Sông Già yếu  
 1.  
Phan Thị Ba 1937 Cồn Sông Hộ nghèo  
 1.  
Trần Thị Kỷ 1964 Cồn Sông Hộ nghèo, tàn tật  
 1.  
Nguyễn Văn Huấn 1987 Cồn Sông Hộ nghèo  
 1.  
Nguyễn Đình Hùng 1937 Kim Long Hộ nghèo  
 1.  
Nguyễn Thị Quyền 1931 Kim Long Bệnh tật  
 1.  
Nguyễn Thị Lý 1951 Kim Long Bệnh tật  
 1.  
Nguyễn Thị Cháu 1921 Kim Long Già yếu  
 1.  
Phạm Thị Liệu 1937 Kim Long ốm đau  
 1.  
Phạm Văn Huấn 1960 Kim Long Thiệt hại hoa màu  
 


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Xà                                               NGƯỜI LẬP BIỂU
               

                                              CHỦ TỊCH
                                  
      Phạm Doãn Thao                                                              Hà Thị Thanh 
Danh sách xã Thanh Tùng


.
Xã Thanh Hà cũng có 75 hộ gia đình được nhận quà cứu trợ. Mỗi phần quà là 1 triệu VNĐ.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH HÀ
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
 

DANH SÁCH NHỮNG HỘ THIỆT HẠI TRONG LŨ LỤT
THÁNG 10/2016

 
TT Họ và tên Năm sinh Xóm Thiệt hại Ghi chú
 1.  
Phan văn Lục                1965 1 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Phan xuân Hùng 1963 1 Ngập lụt  nghèo
 1.  
Nguyễn văn Tĩnh 1956 1 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Phan Văn Hường 1954 1 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Lâm Thanh Vị 1980 2 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Lê Thị Thân 1942 2 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Nguyễn Thị Huynh 1925 2 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Trần Văn Liễu 1942 2 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Hoàng Văn Nghị 1945 3 Ngập lụt Hoàn cảnh ĐBKK
 1.  
Lê Văn Hoàn 1961 3 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Biện Hữu Đài 1962 3 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Biện Viết Mậu 1968 3 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Nguyễn Văn Hồng 1963 4 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Nguyễn Văn Lung 1975 4 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Hoàng Văn Khôi 1972 4 Ngập lụt  
 1.  
Hoàng Đình Thiện 1963 4 Ngập lụt  
 1.  
Phan Văn Phúc 1940 10 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Nhật 1972 10 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Đặng Văn Yên 1987 10 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Nguyễn Thị Lan 1964 10 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Nhung 1978 6 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Hạnh 1976 6 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Nguyễn Đình Lân 1934 6 Sạt lỡ  
 1.  
Phạm Hữu Hồng 1968 6 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Trọng 1964 15 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Sửu 1972 15 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Lê Tất Chung 1978 15 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Hòa 1948 15 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Mạnh 1980 15 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Đặng Thị Minh 1961 15 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Trần Cảnh Tỵ 1965 15 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Phạm Đức Thi 1968 15 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Vương Thị Lý 1942 9 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Lưu Quốc Chiến 1978 9 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Đặng Thị Bằng 1983 9 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Lê Văn Quảng 1982 9 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Nhật 1966 14 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Phạm Đức Dinh 1966 14 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Lai 1960 14 Ngập lụt  
 1.  
Trần Văn Minh 1958 14 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Đặng Hữu Nam 1942 8B Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Tiến 1966 8B Sạt lở Cận nghèo
 1.  
Nguyễn Văn Thành 1946 8B Sạt lở Hộ nghèo
 1.  
Lưu Quốc Mạnh 1975 8B Sạt lở Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Long 1966 12 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Hoàng Văn Chiến 1978 12 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Trần Văn Hòa 1966 12 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Trần Văn Công 1981 12 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Hoàng Văn Thu 1940 13 Ngập lụt  
 1.  
Trần Cồng Dương 1983 13 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Hoàng Thị Hoài 1996 13 Ngập lụt Hoàn Cảnh ĐBKK
 1.  
Nguyễn Khắc Long 1977 13 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Trần Ngọc Khoa 1965 11 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Trần Văn Tý 1960 11 Ngập lụt Hộ nghèo
 1.  
Trần Văn Quảng 1942 11 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Nguyễn Sỹ Chắt 1935 11 Ngập lụt Cận nghèo
 1.  
Nguyễn Khắc Huệ 1965 7 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Nguyễn Khắc Nhàn 1963 7 Sạt lở Cận nghèo
 1.  
Trần Thị khương 1956 7 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Trần Thị hoàn 1968 7 Tốc mái Cận nghèo
 1.  
TRần Văn Căn 1940 Hà long Mất tài sản Hộ nghèo
 1.  
TRần Văn Minh 1956 Hà long Mất tài sản Hộ nghèo
 1.  
Trần Văn Mười 1948 Hà long Mất tài sản Hộ nghèo
 1.  
Trần Thị Hồng 1959 Hà long Mất tài sản Hộ nghèo
 1.  
Phan thị Lân 1952 8a Tốc mái Hộ nghèo
 1.  
Trần Văn Quang 1968 8a Tốc mái Hộ nghèo
 1.  
Đặng Hồng Hải 1976 8a Tốc mái Hộ nghèo
 1.  
Trần Quang Hảo 1966 8a Tốc mái Cận nghèo
 1.  
Phạm Bá Trung 1971 5 Sạt lở Cận nghèo
 1.  
Phan Thị Lý 1940 5 Sạt lở Cận nghèo
 1.  
Phạm Bá Tuấn 1968 5 Sạt lở Cận nghèo
 1.  
Vương Thị Hợi 1952 5 Sạt lở  
 1.  
Nguyễn Văn Khánh 1960 8B Mất tài sản Cận nghèo
 1.  
Nguyễn Văn Bình 1978 10 Tốc mái  
 1.  
Trần Văn Tùng 1960 10 Tốc mái  


Xác nhận của UBND xã                                          Người lập danh sách
 
                                                                                 
                                                                                  Nguyễn Thị Hường


 
Danh sách xã Thanh Hà

  
 
 Từ khóa: lũ lụt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cảm nhận mới nhất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây